Privacy policy

Bij UMBRiO staat privacy hoog in het vaandel, wij erkennen dat informatie uit de persoonlijke levenssfeer niet mag worden misbruikt. Daarom zetten wij ons als bedrijf ook actief in om zo discreet mogelijk met deze informatie om te gaan. Hiertoe zetten wij in deze privacy statement uiteen hoe wij hiermee omgaan. Wij houden ons aan de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan.  Privacy beleid UMBRiO ‘Reinventing the Business of IT’, om dit te doen zijn wij mogelijk genoodzaakt u om uw persoonsgegevens te vragen. Dit doen wij niet om deze informatie aan derde partijen te verkopen, dit doen wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wel is het zo dat wij samenwerken met andere organisaties en partijen met wie wij deze gegevens delen. Daarvoor houden wij ons wel aan de eisen van de privacywetgeving, dit houdt in dat wij:   Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we middels deze privacy statement. Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met deze derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens  Als je onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we je gegevens. Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Niet alle gegevens die we verzamelen zijn persoonlijke gegevens.. Er zijn twee categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken: Persoonlijke gegevens die je verstrekt worden door het bedrijf waarvoor je werkt. Met deze gegevens gaat het vooral om je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Metadata welke wordt verzameld of gegeneerd wanneer je gebruik maakt van een computer of wanneer je gegevens verzendt via bijvoorbeeld het internet. Denk hierbij aan: type verbinding, IP-adressen, besturingsprogramma van de computer en browser. Deze gegevens worden enkel verzameld om het gebruik en de inhoud van de website zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op de voorkeuren en wensen van de bezoekers. Er zijn verschillende doeleinden waarom we gegevens van je nodig hebben. We zullen nooit onnodig gegevens van je verzamelen en/of bewaren. Zodra de gegevens geen doel meer hebben, zullen deze door ons worden verwijderd. De verschillende doeleinden van de door ons verzamelde data zijn te verdelen in de volgende categorieën: Producten (Hardware, software en support) Bij de aankoop van een product met mogelijk maintenance en support hebben we de naam, bedrijfsadres en het e-mailadres van de eindgebruiker nodig. Dit dienen we door te sturen naar de leverancier om deze zaken juist te laten registreren. Dit mag ook een algemeen gegenereerde afdeling en e-mailadres zijn, zolang het maar het domein van de eindklant bevat.  Bepaalde van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistische gegevens in een geanonimiseerde geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd - afhankelijk van hoe deze worden beschreven - zonder hulp van externe partijen. Cookies Als door externe partijen uitgevoerde diensten in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen - naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. Raadpleeg het privacybeleid van de genoemde diensten voor nadere informatie. Vacatures Als je jouw gegevens achterlaat middels een reactie op een vacature, dan gebruiken wij die gegevens alleen ten behoeve van het sollicitatieproces. Indien je een CV doorstuurt zal dit gedeeld worden met de medewerkers die bij het besluitproces van de sollicitatie betrokken zijn. Mocht je niet voor UMBRIO gaan werken, dan verwijderen wij aan het einde van het proces al je gegevens.   Wij verwerken je gegevens op basis van één van de volgende redenen: Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonlijke gegevens voor één of meerdere specifieke redenen. Het verwerken is nodig voor het uitvoeren van een commercieel contract Het verwerken is nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. `   Bewaartermijn Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor onze genoemde doeleinden en om te voldoen aan fiscale en wettelijke bewaar verplichtingen, deze is 10 jaar voor fiscale verplichtingen. Wij gebruiken een Cloud omgeving van Google om je gegevens te verwerken.  UMBRiO heeft met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten.   Beveiliging gegevens  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht, zoals wet loonbelasting.   U kunt uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mail bericht of door een e-mail te sturen naar privacy@umbrio.com, onder vermelding van afmelding AVG.   Page BreakVerstrekking aan derden  Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Dit wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor de dienst zoals wij dat met u hebben afgesproken. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.  Minderjarigen   Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website.   Welke rechten heeft u? Op grond van de AVG heeft u recht op: inzage in uw gegevens; correctie van uw gegevens; verwijdering van uw gegevens; beperking van het gebruik van uw gegevens;  bezwaar tegen de gegevensverwerking; en overdraagbaarheid van gegevens.   Als u van mening bent dat informatie die we van u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat ons dat weten. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.  Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal UMBRiO dit goed aan u uitleggen. Je hebt ook het recht ons te verzoeken het gebruik van uw contact- en lid gegevens voor direct-marketing doeleinden te staken. Neem contact op met ons op, de contactgegevens staan vermeld onderaan deze privacy statement.   Contact over uw rechten?  Uw verzoek op grond van de AVG (zie hierboven) kunt u indienen door een brief/ e-mail te sturen naar pricavy@umbrio.com of via het contactforumlier. U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen. Zie hier meer over bezwaar en beroep

Autoriteit persoonsgegevens   Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  Deze houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.  U kunt hiervoor contact opnemen met de AP, dit kan online of telefonisch 088-1805 250  Wijzigingen in het privacy statement    Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.  Contact  Als u nog vragen heeft over deze privacy statement, dan wel verdere vragen over het gebruik van persoonsgegevens binnen UMBRiO, kunt u altijd contact met ons opnemen.