Privacy statement

UMBRiO, gevestigd aan Bisonspoor 3002-A501 3605 LT Maarssen The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

  • https://www.umbrio.com
  • Bisonspoor 3002-A501 3605 LT Maarssen The Netherlands
  • +31 (0)85 2736386

Uw privacy

Bij UMBRiO staat privacy hoog in het vaandel, wij erkennen dat informatie uit de persoonlijke levenssfeer niet mag worden misbruikt. Daarom zetten wij ons als bedrijf ook actief in om zo discreet mogelijk met deze informatie om te gaan. Hiertoe zetten wij in deze privacy statement uiteen hoe wij hiermee omgaan. Wij houden ons aan de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

UMBRiO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@umbrio.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UMBRiO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of aan te bieden
  • Het verwerken is nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting

De relevante wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door UMBRiO zijn: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van UMBRiO.

Vacatures

Als u uw gegevens achterlaat middels een reactie op een vacature, dan gebruiken wij die gegevens alleen ten behoeve van het sollicitatieproces. Indien u een CV doorstuurt zal dit gedeeld worden met de medewerkers die bij het besluitproces van de sollicitatie betrokken zijn. Mocht u niet voor UMBRIO gaan werken, dan verwijderen aan het einde van het proces al uw gegevens. Om u later te benaderen over mogelijkheden binnen UMBRiO kunnen wij u vragen om, met uw toestemming, de gegevens één jaar te bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

UMBRiO neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UMBRiO) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

UMBRiO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven.

Persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard in ons CRM-systeem nadat een persoon geen klant meer is van UMBRiO.

Delen van persoonsgegevens met derden

UMBRiO verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij Google Analytics. Deze dienst geeft ons inzicht in gebruikers van onze site, zodat we de prestaties van onder meer marketing, content en producten beter kunt controleren.  Om onze relaties te onderhouden maken wij gebruik van een CRM-systeem van Hubspot. Vanuit dit systeem maken wij onze klanten en relaties inzichtelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UMBRiO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@umbrio.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. UMBRiO zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. UMBRiO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacy statement

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UMBRiO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@umbrio.com